Rok 2018 Rokiem Harcerstwa Polskiego

W uznaniu zasług polskiego harcerstwa w wychowywaniu młodego pokolenia Polakόw w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa Polskiego. Wybór wiąże się też z setną rocznicą powstania ZHP, którą będziemy obchodzić 1 listopada 2018 roku.

… Lata 1918–1922, w których dokonał się proces odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej, były czasem niezwykłego, spontanicznego zrywu, walki i pracy we wszystkich wymiarach życia państwowego, narodowego i społecznego. Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży.

z rozkazu L.12, Komendantki Choragwi Stanow Zjednoczownych, 2 styczeń, 2018r.

 

… Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego +Zawisza+, Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, organizacje harcerskie na Wschodzie i pozostałe organizacje harcerskie kontynuują to dzieło. Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem Służby Bogu, Polsce i Bliźnim, dla dobra naszego Narodu i Państwa.

z uchwały Senatu, z dnia 20.XII.2017, ustanawiającej rok 2018 Rokiem Harcerstwa